top of page

Create Your First Project

Start adding your projects to your portfolio. Click on "Manage Projects" to get started

สวนผสมผสาน ทรอปปิคอล-อังกฤษ

“สวนนี้เป็นส่วนที่เชื่อมบ้านสองหลังให้เป็นพื้นที่เดียวกัน โดยแบ่งเป็นสองสไตล์ คือ สวนทรอปิคัลที่ดูร่มรื่น มีน้ำตก บ่อปลา ศาลาพักผ่อน และระเบียงไม้ ส่วนบ้านทางฝั่งพี่สาวออกแบบเป็นสวนอังกฤษที่ดูเรียบโก้ แต่แฝงความน่ารักด้วยรูปปั้นเทวดาน้อยที่เรียงรายอยู่ทั่วสวน และเลือกใช้พรรณไม้ที่ดูอ่อนหวานพลิ้วไหว”

bottom of page